Poletni tabor MC za mlade

Ime operacije: POLETNI TABOR MC ZA MLADE

Vodilni partner in prijavitelj: Mladinski Center Nova Gorica
Partner 1: Tomaž Šavle – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Partner 2: Špela Šinkovec – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Partner 3: Društvo rod soških mejašev

Datum začetka: 01.01.2021
Datum konca: 31.01.2023

Sredstva EKSRP: 34.537,52 EUR
Lastna sredstva: 12.660,88 EUR
Celotna sredstva: 47.198,40 EUR

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-59/2020/10 dne 07.12.2020

Povzetek
Mladinski center Nova Gorica bo v okviru projekta z delovnim nazivom »Poletni tabor MC za mlade« zagotovil inovativno priložnost za kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa ranljive skupine mladih iz področja LAS, katerih se že kažejo težave s povezovanjem z drugimi oz. izražanjem čustev. Z izvedbo 7 dnevnega preventivnega poletnega tabora v počitniški hiši Čepovanka, ki jo upravlja center, bomo vključili do 25 mladih udeležencev iz območja LAS na leto.
Operacija zajema pripravo, izvedbo in evalvacijo projekta preventivnega tabora za mlade ter razširjanje rezultatov na vse občine na območju LAS z namenom omogočanja trajnosti operacije tudi po zaključku financiranja. V trajanju projekta bo vključenih skupaj do 50 mladih, ki obiskujejo zaključne razrede OŠ in prva dva letnika SŠ. Oblikovanje strokovnega program bo potekalo po mentorstvom Študijsko-raziskovalnega centra za mlade z namenom oblikovanja programa, ki krepi znanje, veščine in kompetence mladih pri katerih se že kažejo določene stiske. Izvajalci aktivnosti bodo vodilni partner in partnerji operacije v skladu z dejavnostmi, ki jih opravljajo v osnovi ter zunanji strokovni sodelavci Študijsko-raziskovalnega centra.

Cilj
Glavni cilj operacije je spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje na ravni zagotavljanja kakovostnega preživljanja prostega časa ranljive skupine do 50 mladih na območju LAS s pripravo, izvedbo in evalvacijo preventivnega Poletnega tabora MC za mlade, ter preko inovativnega povezovanja dvigniti kvaliteto življenja prebivalcev in zagotoviti pogoje za razvoj nove poslovne priložnosti zelenega, kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov.
Z operacijo spodbujamo trajnostno upravljanje z okoljem in izkoriščanje razvojno-turističnih potencialov LAS ob upoštevanju ohranjanja kulturne dediščine, narave in njenih danosti, saj z aktivnostmi programa spodbujamo ohranjanje naravne danosti, vrednot ter trajnostno naravnan razvoj območja, ob čemer obenem posebno pozornost posvečamo pomenu povezave človeka in narave ter posledično varstva okolja in trajnostno rabo naravnih virov.

Glavne aktivnosti operacije:

  • Mladinski center Nova Gorica: priprava, izvedba in evalviranje pilotnega preventivnega tabora 2021, prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje  preventivnega tabora 2022, razširjanje rezultatov za vse občine v okviru LAS in zagotavljanje trajnosti operacije
  • ŠRCM: strokovno sooblikovanje programa aktivnosti pilotnega preventivnega tabora 2021, sodelovanje pri izvedbi in evalviranje programa, priprava raziskave oz. evalvacije končnih rezultatov preventivnega tabora 2021 ter potrebnih prilagoditev, prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj preventivnega tabora 2022, priprava končne raziskave oz. evalvacije rezultatov in učinka preventivnega tabora 2021-2022,
  • Tomaž Šavle: priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj programa pilotnega preventivnega tabora 2021, prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj preventivnega tabora 2022,
  • Špela Šinkovec: priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj programa pilotnega preventivnega tabora 2021, prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj preventivnega tabora 2022,
  • Društvo rod soških mejašev: priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj programa pilotnega preventivnega tabora 2021, prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj preventivnega tabora 2022

Pričakovani rezultati operacije
Z operacijo bo nastal nov produkt – poletni tabor MC za mlade, s katerim omogočamo sodelovanje vodilnega partnerja s tremi partnerji z dejavnostjo na podeželju, kjer se javni, zasebni in ekonomski sektor povezuje v novo medsektorsko, na našem področju predvsem inovativno obliko storitve na področju zagotavljanja kakovostnega preživljanja prostega časa mladih ter lokalnega razvoja na območju LAS.

Več informacij na:
Spletna stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014-2020 : https://www.program-podezelja.si
Spletna stran LAS v objemu sonca: http://www.las-vobjemusonca.si

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux